หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
นางจิราภรณ์ จันทรานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
นางจิราภรณ์ จันทรานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อบต.ท่าทราย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
วัดท่าทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านท่าทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1
2
3
4
5
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ยินดีต้อนรับค่ะ
 
     
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าทราย
  www.thasainyk.go.th
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน- ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายถนอมศักดิ์ จันทร์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
   
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
   
 
การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1006  [ 17 พ.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว1004 [แนวทางการดำเนินการ] [เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว999 [แบบฟอร์มฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6456-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว996  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
   
 
   
   
 
นย 0023.3/ว 1283 วประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/3175 รับสม้ครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นย 0023.3/ว 1133 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นย 0023.3/ว 1275 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นย 0023.3/ว 1276 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/ว1244 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/ว 1243 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/3148 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นย 0023.3/ว 1102 ขอแจ้งคำสั่งทีมประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2564 พร้อมทั้งแจ้งให้ทีมฯ เข้าร่วมอบรม  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/3129 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/ว 1237 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/3132 ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/3131 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/ว 1240 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นย 0023.3/1217 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นย 0023.3/3084 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นย 0023.3/ว 1220 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นย 0023.3/2970 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและรดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นย 0023.3/ว 1167 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของอปท. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นย 0023.3/ว 1168 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียล  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
   
 
   
   
 
อบต.ท่าทราย ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และมาตรการคว [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าทราย ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 25/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าทราย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจ พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านใหญ่ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านใหญ่ สำนักงาน กพร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ท่าทราย ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 24/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนคร [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าทราย คู่มือ...วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.เกาะหวาย ประกาศฉบับเพิ่มเติม เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.ท่าทราย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ท่าทราย สำนักงาน กพร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือป [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.เกาะหวาย เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.ศรีจุฬา ประมวลภาพซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.ท่าทราย ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดข [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.เกาะโพธิ์ วันที่ 30 เม.ย.2564 นายก อบต.เกาะโพธิ์ และ ปลัด อบต.เกาะโพธิ์ ได้รับการฉีดวัคซีน [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.เกาะหวาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เรื่องการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
   
 
   
   
 


อบต.ท่าทราย ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าทราย ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.ท่าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าทราย ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ อบต.ท่าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าทราย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าทราย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.ท่าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าทราย ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าทราย ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารท่าเรือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]อบต.ศรีจุฬา ซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบมีล้อหมุนรอบตัว จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]อบต.ศรีจุฬา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เห [ 22 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงทรงเชมเปญ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง หมู่ที [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.ศรีจุฬา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ล [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบัตรลงทะเบียน เหรียญห้อยคอ เข็มและกระบอกฉีด [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิมจำนวน ๔๖ คน วั [ 1 เม.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิมจำนวน ๔๖ คน วั [ 1 เม.ย. 2564 ]อบต.ศรีจุฬา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบางขอม หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เม [ 31 มี.ค. 2564 ]

   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.ท่าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ อบต.ท่าทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]

   
 
   
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (11 มี.ค. 2564)    อ่าน 42  ตอบ 0  
กระดานถาม-ตอบ (11 มี.ค. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 0  
   
 
 
 

สินค้า OTOP

วัดมงคลถาวร
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
OTOP
สถานที่สำคัญ ในตำบล
TRAVEL
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
  การจัดการองค์ความรู้
    ภายในองค์กร
      Knowledge
        Management
       
       
      คู่มือประชาชน
    SERVICE
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
     
 
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
คำแนะนำการชำระภาษี
นางจิราภรณ์ จันทรานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 
     
    ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
   
  แผนที่ดาวเทียม
    Google Earth
   
  Naxsolution
    เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
สายตรงปลัด
โทร 089-747-9143
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-service
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
E-service
คำร้องทั่วไป
E-service
คำร้องขอสนับสนุน
น้ำอุปโภค - บริโภค
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0-3761-5627 โทรสาร : 0-3761-5627
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
จำนวนผู้เข้าชม 125,481 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 064-998-7895
 

facebook
อบต.ท่าทราย

facebook
อบต.ท่าทราย
อบต.ท่าทราย